Statut


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie „Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw postaw i działań sprzyjających podnoszeniu jakości zarządzania oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności związanej z zarządzaniem,
2. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
3. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie zarządzania,
4. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną, organizowanie konferencji naukowych, seminariów oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
5. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
6. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

§ 8

1. Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
2. Uchwałą Walnego Zebrania Członków mogą być tworzone oddziały zamiejscowe Stowarzyszenia. Niezbędna liczba członków stanowiącą podstawę utworzenia oddziału wynosi 10.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą sie na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna.
4. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w realizacjęcelów Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. Na wniosek oddziału zamiejscowego Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków nadaje członkostwo honorowe na czas nieokreślony.
5. Pełniącemu funkcję prezesa Stowarzyszenia przez co najmniej trzy pełne kadencje może zostać nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Tytuł ten Walne Zebranie Członków może nadać byłemu prezesowi Stowarzyszenia, który wniósł wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, w drodze uchwały podejmowanej z inicjatywy własnej za zgodą osoby zainteresowanej na czas nieokreślony. W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa może piastować tylko jedna osoba.
6. Prezes Honorowy Stowarzyszenia oraz członkowi honorowi Stowarzyszenia są zwolnieni z obowiązków właściwych dla innych członków Stowarzyszenia, w tym z opłacania składek członkowskich.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1/ swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2/ dbać o jego dobre imię,
3/ zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół działalności związanej z zarządzaniem,
4/ popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
5/ przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
6/ regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo, brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
1/ przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2/ wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3/ korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4/ posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5/ korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6/ korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
7/ korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia,
Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-7.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2. wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b,
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3. śmierć członka.

§ 15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział II
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,

§ 16 a

Organem doradczym jest Rada Konsultacyjna Stowarzyszenia.

§ 17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków, Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
2. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
3. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
6. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20

1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Zarząd składa się z Prezesa, 3 Wiceprezesów i Skarbnika.
3. Prezesa, Wiceprezesów i Skarbnika powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
4. Do kompetencji Zarządu należy:
a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
d) zwoływanie Walnego Zebrania,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich.
5. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

§ 21

1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 21 a

Oddziałem zamiejscowym kieruje zarząd oddziału składający się z przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.

§ 21 b

Komisja Rewizyjna oddziału zamiejscowego składa się z przewodniczącego i 2 członków

§ 21 c

1. Rada Konsultacyjna składa się z członków Zarządu, przewodniczących zarządów oddziałów zamiejscowych i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Zarząd Stowarzyszenia może zaprosić do udziału w pracach Rady Konsultacyjnej także inne osoby.
3. Rada Konsultacyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2, 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ
zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 23

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnieni są: Prezes i Wiceprezesi Zarządu
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes-jednoosobowo.


§ 24

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

§ 24 a

Oddział zamiejscowy Stowarzyszenia ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania.